Wysyłka 24h | Darmowa dostawa od 180 zł

Regulamin – Promocja jesienna

Warunki Promocji „Promocja jesienna” (dalej również: „Warunki Promocji”)

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze Warunki Promocji pod nazwą: „Promocja jesienna” („Promocja”) określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania a także prawa i obowiązki osób biorących udział w Promocji oraz Organizatora („Warunki promocji”).
 2. Organizatorem Promocji jest Kornelia Pacek “Skład Piękna” , ul. Kobierzyńska 8/97 30-363 Kraków, nr telefonu: tel.: 798 732 199, e-mail: sklep@skladpiekna.pl zwana dalej również Organizator.
 3. Promocja prowadzona jest przez Organizatora w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.skladpiekna.pl („Sklep Internetowy”),
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji, rabatu obniżającego cenę produktu lub produktów (biorąc pod uwagę aktualną cenę odpowiednio w Sklepie Internetowym, („Produkty”) w wysokości wskazanej w ust. 2 poniżej (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
 2. Udzielany rabat to 15% na wartość całego zamówienia, bez kosztów przesyłki
  W ramach Promocji, cena za zakupione Produkty zostanie pomniejszona odpowiednio w następujący sposób: -15% liczone od sumy całego zamówienia dokonanego przez Klineta regularnej (katalogowej, nieprzecenionej) ceny („Rabat”). 3. Promocja obowiązuje w następujących dniach i godzinach („Czas Trwania Promocji”).
  w Sklepie Internetowym od 17.10.2023 r. godz. 00:01 do 1.11.2023 r. godzina 23:59
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez klienta, w tym kosztów dostawy).
 4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
  a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
  b) – wejść na stronę www.skladpiekna.pl
  d) dodać Produkty do Koszyka;
  e) przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy “jesien2023” oraz nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”;
 5. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 6. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, zniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej albo niniejsze Warunki Promocji stanowią inaczej. 9. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 8. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 9. Uczestnik Promocji, dokonując Zamówienia Produktów objętych Promocją w Sklepie Internetowym, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 10. W Czasie Trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Warunkach Promocji.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@skladpiekna.pl lub listownie na następujący adres Organizatora Kornelia Pacek ul. Kobierzyńska 8/97, 30-363 Kraków (dalej również: „Reklamacje”). 
 2. Ogólne zasady reklamacji Towarów są zawarte w regulaminie Sklepu Internetowego na stronie https://skladpiekna.pl/regulamin/ . 
 3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację. 
 4. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

 IV. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszych Warunków Promocji.
 2. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem www.skladpiekna.pl/jesiennapromocja
 3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://skladpiekna.pl/regulamin/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b. wyłącznie w zakresie sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie www.skladpiekna.pl/jesiennapromocja.
 6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

Kraków, 17.10.2023 r.